Yahudilikte cin inancı: Lilith

(0 oy) 0/5 62
Yorum Yaz


Tek Tanrılı dinler ile birlikte cin inancı devam etmiştir. Yahudiler cinler için “Şedim” kelimesini kullanırlar “Renksiz ruh” anlamına gelen bu kelime daha sonra Yeni Ahid’de Eski Yunanca “Pneuma” (Πνεῦμα) kelimesi ile tercüme edilmiştir. Bu kelimenin karşılığı ise “kötü ruhlar”dır. Yahudilere göre cinler melekler ve insanlar arasında var olan ara varlıklardır. Havada hızlıca yol alırlar, yerler, içerler hatta insanlarla cinsel ilişkiye girer ve çoğalırlar. Bu inancın kaynağı Adem’in Havva’dan önceki eşi olduğuna inanılan Lilith’tir. Lilith, Âdem’e ve Tanrı’ya isyan ederek cinlerin başı ile ilişkiye girmiş ve cinleri doğurmuştur. En eski İbrani mitosları olan “Kain ile Habil” ve “İlya ile Elişa”da cinlerin varlığına rastlamaktayız.

Tevrat’ta cin inancı

Cin inancı Tevrat’ta karşımıza şöyle çıkar: “Yabancı ilahlarla Tanrıyı kıskandırıp, iğrençlikleriyle Onu öfkelendirdiler. Tanrı olmayan cinlere, tanımadıkları ilahlara, atalarınızın korkmadıkları, son zamanlarda ortaya çıkan yeni ilahlara kurban kestiler.”

Bu ifadeden sonra sapkın tanrılara ve cinlere kurban kesmek yasaklanmıştır: “İsrail halkı taptığı teke ilahlara artık kurban kesmeyecek. Bu yasa kuşaklar boyunca geçerli olacak.” (Levililer, 17/7). Ancak yine de yasak edilen bu sapkın inanışa geri dönmüşlerdir: “Rab’bin onlara buyurduğu gibi yok etmediler halkları, tersine öteki uluslara karıştılar, onların törelerini öğrendiler. Putlarına taptılar, bu da onlara tuzak oldu. Oğullarını, kızlarını cinlere kurban ettiler.” (Mezmurlar, 106/34-37)

Cennet’ten kovulan şeytan cinlerin başına geçer ve bir ordu kurar. Ancak Şeytan, Mikail’in komutasındaki semavi bir ordu tarafından yenilir. (Vahiy, 12:7)

Yahudiler; Hz. İsa toplumunu Allah’ın dinine davet ettiğinde onun cinler tarafından çarpılmış olduğunu iddia etmişlerdir: “Yahudiler O’na şu karşılığı verdiler: ‘Sen, cin çarpmış bir Samiriyeli’sin demekte haklı değil miyiz?’ İsa, ‘Beni cin çarpmadı’ dedi. ‘Ben Babamı onurlandırıyorum, ama siz beni aşağılıyorsunuz’.” (Yuhanna, 8/49). Yine Hz. İsa’nın cinlerle “işbirliği yaptığı iddiasına” dair İncil’de şöyle bir ifade vardır: “Ferisiler bunu duyunca, ‘Bu adam cinleri, ancak cinlerin önderi Baalzevul’un gücüyle kovuyor.’” (Matta, 12/24). Baalzevul ya da Beezbul gibi isminin birkaç varyasyonu (Belzebuth, Baalzebub) olan tanrı, sineklerin tanrısıdır. Aslı Baal’e dayanır. Hıristiyanlıkta daha sonra şeytan inancı ile birleşmiş olarak karşımıza çıkar.

Lilith kimdir?

Yahudilik inançlarında varlığına en çok inanılan cin Lilith’tir. Âdem’in ilk karısı olduğuna inanılan Lilith aynı zamanda ilk feminist olarak kabul edilir. Adem ile eşit olarak sayılmadığı için başkaldırmış ve bu talebi reddedilmiştir. Lilith bunun üzerine tanrının gizli adını söyleyerek göğe yükselmiş ve cinlerin başı ile ilişkiye girerek yüzlerce cin çocuk doğurmuştur. Adem’e geri dönmesi için ikna edilmek üzere üç melek gönderilmiştir. Ancak Lilith dönmeyeceğini söylemiş ve eklemiştir: “Eğer sizin tılsımlı adlarınızı bebeklerin üzerinde görürsem ant olsun ki onlara dokunmayacağım”. Bu andan itibaren Lilith bir bebek katili olarak anılmaya başlar ve geceleri yeni doğmuş bebekleri bulur ve onları öldürür. Böylece bebekleri Lilith’in gazabından korumak için çeşitli tılsımlar ve muskalar hazırlanır. Lilith’in geceleri dolaşıp bebekleri öldürmesinden, adı İbrani ve Arapça’ya laila (gece) olarak yerleşmiştir. Günümüzde hala Yahudiler, loğusaları yalnız bırakmazlar. Ayrıca Lilith o evde çocuk olduğunu anlamasın diye, geceleri çamaşır ipinde çocuk kıyafetleri bırakılmaz. Yahudi büyü literatüründe Lilith ve üç oğlunu adı anılmaktadır: Achiman, Şeşar ve Thalmai

Hala Yahudi halk inançlarında bir takım uygulamalar devam etmektedir. Örneğin; cinlerin eşyaları sakladıklarına inanan Yahudiler cinleri uzak tutmak istedikleri eşyalara toplu iğne batırırlar. Tuz, kükürt, demir ve ışık cinleri uzak tutmak için kullanılır. Tuzun ebcet değeri yüksek olduğu için kuvvetli bir cin kovucudur. Aynı inanç daha sonra İslamiyet ile birlikte devam edecek, isminin ebcet değeri yüksek olan kişileri büyünün tutmadığına inanılacaktır.