Şeytanın taraftarları – Satanizm nedir?

(4 oy) 5/5 591
Yorum Yaz


Satanizm nedir ve neyi temsil eder? Pek çoğumuzun ismine aşina olduğu ama detayı hakkında kulaktan duyma bilgilerden öteye geçemediğimiz Satanizm nedir ne değildir.

Satanizm nedir?

Satanizm, Şeytan’a, diğer bir ifadeyle Yahudi-Hıristiyan geleneği tarafından Tanrı’nın tam karşısında mutlak kötülük veya mutlak kötülüğün temsilcisi olarak tecessüm ettirilen şahsiyet veya prensibe ibadet etmek. Bir başka tanıma göre ise Satanizm, şeytani tasarruf veya uygulama; Şeytan’a ibadet veya özellikle Hıristiyan ayininin alaylı bir tarzda kutlanışıdır. Yine farklı bir tanıma göre Satanizm, Hıristiyan ayinlerinin alaylı ve gülünç taklidi şeklindeki yarı dini törenler ve Şeytan’ın yeryüzündeki hâkimiyet davasını yüceltmeye yönelik diğer fiillerin icrası ile Şeytan’a saygı gösterme kültünün icrasıdır.

Yapılan tanımlamalardan anlaşılacağı gibi Satanizm; Şeytan’a Tanrı diye tapınma faaliyeti adı altında Yahudi-Hıristiyan geleneğine, Yahudi-Hıristiyan dini tahakkümüne ve özellikle de Hıristiyanlığa karşı başlatılan bir reaksiyonun adı olmuştur. Bu hareket, başta Hıristiyanlık olmak üzere, bütün dinlere ve dinlerin ortaya koymuş olduğu kutsal değerlere karşı bir başkaldırıyı temsil etmektedir. Dolayısıyla Satanizm; Şeytan’ın en önemli özelliği olan muhalefet ve başkaldırıyı esas alarak, dinin ve dini olan her şeyin karşısında; fakat Tanrı’nın karşısında olanın, yani Şeytan’ın ve onun temsil ettiği şeyin yanında yer alma hareketidir. Ayrıca Satanizm, başlangıcı itibariyle Ortaçağ büyücülerine ve Hıristiyanlıktan uzaklaşan ayrılıkçı gruplara (heretiklere) kadar dayandırılmış bulunan  ve 19. asrın sonlarında ABD ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde ortaya çıkan ve günümüze kadar düzensiz olarak da olsa devam ettirilmiş olan bir inanç ve uygulamadır. Böyle bir uygulamayı benimsemiş bulunan Satanistler, çeşitli isimler altında ele alınıp incelenmişlerdir. Bunlar, Satanistler, Lusiferciler veya Paladistlerdir. Son zamanlarda, kendilerine Metodinistler adı verilen bir gruptan da söz edilmektedir.

Satanizm ekolleri

Yukarıda Satanizm adı altında farklı gruplardan söz edilse de Satanizm temel olarak iki ekol halinde ele alınmaktadır. Bunlar: Geleneksel Satanizm ve Modern Satanizmdir.

1- Geleneksel Satanizm

Hıristiyanlığın Şeytan anlayışını, Hıristiyanlık ahlak ve felsefesini, Hıristiyanlığın hayat ve dünya görüşünü temel alan fakat tamamen Hıristiyanlık karşıtı bir görüş ve düşünceye sahip bulunan bir grubun temsil ettiği Satanist anlayıştır. Yani Geleneksel Satanizm, Hıristiyanlığın Şeytan anlayışını, inanç esaslarını, bazı ibadet ayinlerini esas alarak onların üzerine bina edilen fakat tamamen Hıristiyanlığın karşısında yer alan bir anlayışı temsil etmektedir.

Bunun birlikte, Geleneksel Satanistlere göre insanı gerçek bilgiye ve esrarlı türden olan şeyin iç yüzünü kavramaya götüren hiçbir kolay yol yoktur. Dolayısıyla birey, bu zor ve tehlikeli yolda yürümeli ve bir kısım şeyleri kendi kendine başarmasını öğrenmelidir. Bunun dışında bireye gerçek “hikmeti” sağlayabilecek hiçbir “dini merasim”, hiçbir “büyüsel ayin” ve hatta herhangi bir teknik dahi yoktur. Gerçek hikmet ancak ve daima bireyin yıllar boyu sürecek olan şahsi çabasıyla elde edilebilir. Bu bir sentezin, bilinmeyen (karanlık) yanın bir gelişimi ve bireyin varlığının bu yönünün tamamlanması ve böylece komple ve daha gelişmiş bir birey meydana getirmenin sonucudur. Dahası bu marifeti elde etme vasıtaları esas olarak pratiktir. Yani bu vasıtalar, bireyin; bazı sahte-mistik, sahte-entelektüel, “büyüsel ayinden” veya bazı riyakâr “üstatların” ayaklarının dibine oturmaktan ziyade, şekil verebilen, karakter geliştiren tecrübeleri “gerçek dünyada” üstlenmesini gerektirir.

Ayrıca, Geleneksel Satanistlere göre Satanizm; her şeyden önce gururlu, güçlü, karakterli, anlayışlı (vukuf sahibi) bireyler oluşturmaktır. Öyle bireyler ki, onlar çoğunluğun ötesine geçer ve böylece daha yüksek bir sınıfı teşkil ederler. Gerçek Satanik gruplar boyun eğen, itaat eden, çökmüş, zayıf iradeli müntesipler istemez ve öylelerinin peşine düşmezler. Onlar gerçek, seçkin ve hemen hemen tamamen yeni bir yaratıklar ırkı oluşturmanın yollarını araştırırlar. Şüphesiz bu kolay değildir, gerçekten zordur. Çoğu kere de yeni adaylar, bu zorluktan dolayı ya da başarmaya karşı temel istek ve arzularının olmaması sebebiyle başarılı olamazlar. Fakat bütün zorluklara katlanma ve başarmada istekli olma durumu, güçlü galibiyet meydan okuyuşlarının ve gelişmenin nasıl sağlandığını gösterir. Bunu başaramayanlar ise oldukları yerde sayar, kendilerini küçük düşürür veya yok olup giderler.

2- Modern Satanizm

Kurucusundan dolayı Laveyan Satanizm olarak da adlandırılmaktadır. Modern Satanizm Anton Szandor Lavey tarafından kurulmuştur. Onu böyle bir teşebbüse sevk eden gerekçenin ne olduğunu Lavey’in “The Satanic Bible” isimli eserine bir takdim yazısı yazmış olan Burton H. Wolfe şöyle açıklamıştır: “Lavey, bizim uzun konuşmalarımızdan birinde bir şeyi hatırladı ve şunları söyledi: ‘Ben Cumartesi gecesi âlem yaparken yarı-çıplak vaziyette dans eden kızların arkasından şehvet düşkünlüğü gösteren bazı kimseleri, Pazar sabahı aileleri ve çocukları ile birlikte kilise mahfillerinde oturmuş Tanrı’nın kendilerini bağışlamasını ve onları şehevi arzulardan temizlemesini isterken görüyordum. Ve yine bir sonraki Cumartesi gecesi âlemde veya diğer bazı sefahat yerlerinde tekrar eski hallerine döndüklerini gördüm. İşte o zaman Hıristiyan kilisesinin insanları ikiyüzlülüğe sevk ettiğini ve insanın şehevi yapısının ortaya çıkabileceğini ve bu noktada, insan ne kadar temizlenirse temizlensin veya insana doğru yolu gösteren ve insanın kurtuluşunu esas alan herhangi bir din tarafından ne kadar kamçılanırsa kamçılansın, hiç önemli olmadığını anladım”. Lavey’in burada temas ettiği önemli bir nokta Geleneksel Satanizm konusu incelenirken de değinildiği gibi, Modern Satanizm’in ortaya çıkışında da Hıristiyan dünyasında kiliseye ve dolayısıyla dine karşı bir tavır alış göze çarpmaktadır.

Diğer yandan, Modern Satanizm’e göre Şeytan; kırmızı bir kıyafete bürünmüş, boynuzları ve kuyruğu olan, kendi gerçek sevki tabilerine uyan günahkâr insanları tırmıklamak (dürtmek) üzere elinde saman tırmığı tutan klişeleşmiş bir yaratık olmayıp insanların iç yüzünü kavramaya henüz yeni başladıkları karanlık güçlerdir.

Yine Lavey’e göre Şeytan; dünyevi işlerin işleyişinden sorumlu olan, fakat bilimin ve dinin herhangi bir izahını yapamadığı, tabiatta gizli karanlık bir güçten başka bir şey değildir. Lavey’in Şeytan’ı; “İlerleme ruhu, medeniyetin gelişmesine ve insanlığın ilerlemesine katkıda bulunan tüm büyük hareketlerin telkin edicisidir. O, özgürlüğe götüren isyanın ruhu, özgürlüğe kavuşturan bütün sapıklıkların somut örneğidir”.

Ayrıca, Lavey kendi topluluğuna hitaben yapmış olduğu bir konuşmasında da şu ilginç açıklamalarda bulunmuştur: “Her şeyden önce dürüst olalım! Tanrı diye bir şey yoktur. İnsanın kaderi konusunda hüküm verecek veya lanet okuyacak hiçbir ilah da yoktur. Bu “yeryüzü” dışında Cennet veya Cehennem de yoktur. Yalnız bir kurtarıcı vardır. O da sizin kendi aklınız, bedeniniz ve ruhunuzdur. Şeytani asır üzerimize gelip çatmıştır. Bunu kabul edin, onun avantajından yararlanın ve ‘yaşayın!’ ki kötü olan geçmişte kalmıştır.”

Satanizmin ilkeleri

Bunların dışında, Modern Satanizm’in Anton Szandor Lavey tarafından oluşturulmuş ve “The Satanic Bible” isimli kitabında yer almış bulunan 9 Satanik ilke aşağıdaki şekildedir:

  • Şeytan; yasak yerine müsamahayı temsil eder.
  • Şeytan; dinsel hayaller ve boş umutlar yerine canlı varlığı temsil eder.
  • Şeytan; ikili bir şekilde kendini aldatma yerine saf hikmeti temsil eder.
  • Şeytan; nankör kimselere boş yere gösterilen sevgi yerine, onu hak edenlere karşı şefkat ve sevecenliği temsil eder.
  • Şeytan; öbür yanağını çevirme yerine intikam almayı temsil eder.
  • Şeytan; ruhsal vampirlere ilgi yerine, sorumluya karşı sorumluluğu temsil eder.
  • Şeytan; insanı tamamen başka bir hayvan gibi -bazen daha iyi, çoğu kere de dört ayak üzerinde yürüyenlerden daha kötü olarak- temsil eder. Çünkü insan, “tanrı tarafından kendisine bahşedilen ruhi ve akli gelişme ile” tüm hayvanların en kötüsü olmuştur.
  • Şeytan; hepsi de fiziki, zihni veya heyecan uyandıran zevke götürdüğünden tüm sözde günahları temsil eder.
  • Şeytan; tüm bu yıllar boyunca onu işlerlikte tuttuğu için, kilisenin (Şeytan’a uyanlar cemaati) en iyi arkadaşı olmuştur.

Benzer şekilde Lavey, 1966 yılında kurmuş olduğu organizasyona “Şeytan’ın Kilisesi” adını vermiştir. Burada kilise, fiziki bir yapıya sahip bir bina veya mabed olarak değil de, “Şeytan’a inananlar topluluğu” olarak anlaşılmaktadır.

Ülkemizde satanizm

Ülkemizde Satanizm’in yerine bakacak olursak, Satanizm’in Türkiye’ye 1980 yılında Amerikalı bir ressam tarafından getirildiği kabul edilmektedir. Türkiye’de önceleri internet kanalıyla tanınan Satanizm’in, sonraları bazı Satanist black metal ve heavy metal grupları ve masum arkadaşlık ilişkileri aracılığıyla gençler arasında yayıldığı bilinmektedir. Satanist olaylar ülkemizde 1998 yılında iki Alman Lisesi öğrencisinin Ataköy’deki intiharları ile ilk defa adını duyurmuş olup günlerce tartışılmıştır. Batıda işçi ailelerinin çocukları arasında ortaya çıkan bir akımın ülkemizde nasıl olup da varlıklı kesimin çocukları arasında yayıldığı, hâlâ tahlile muhtaç bir konudur.

Bununla birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’de 3 bin 500 satanistin aktif halde bulunduğu söylenmektedir. Satanizm’in ülkemizde yayılmasını sağlayan unsurlar olarak ise bilgisayar ve internet sayılmaktadır. Çünkü ülkemizde Satanist olduğunu söyleyen veya Satanizm’e ilgi duyan gençlerin çoğunluğunun özellikle üniversiteli ve bazı liseli gençler olduğu göze çarpmaktadır. Bunlar da, çoğunlukla yabancı dil bildiklerinden, bilgisayar ve internet aracılığıyla Satanizm konusunda bilgi edinme imkânına sahip olabilmektedirler. Ancak bu konuda bilimsel araştırmalar sonucu ulaşılmış neticelere göre ülkemiz gençlerini Satanist olmaya bilinçli olarak teşvik eden bazı kimselerin olduğu da gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. (emre uysal-ylt)