Okültizm nedir?

(3 oy) 4/5 430
Yorum Yaz


Okültizm ne anlama gelir?

Okültizm, Latince “occultum” sırlı, saklı anlamına gelen bir kavramdır. Çeşitli dünya görüş ve uygulamalarını, geleneksel tabiat bilim metotlarıyla keşfedilemeyecek; ancak bunun hakkında tasviri ifadelerin yapıldığı görülmeyen dünyaya dair tabiatüstü güçleri ifade etmektedir. Kısaca ifade edecek olursak okültik kavramı, anlam ötesi, idrak ötesi ve tabiatüstü görüntüyü ifade etmektedir.

Okültizm akımları

Günümüzde okültizm içerisinde, dünyevi anlamlandırma olarak değerlendirilen para-psikolojik düşünceler geliştirilmiştir. Kurt Hutten ile bağlantı kurulan çeşitli okültizm akımları bulunmaktadır. Bunlar; Spiritizm, Ufoloji, Astroloji, Teosofi ve Antroposofi’dir. Bu dini hareketler ezoterik ve gnostik içeriklidir.

Okültizmin ortaya çıkışı

Bununla birlikte, Okültizm kavramının ilk olarak “De acculta philosophia” Heinrich Agrippa von Nettesheim (1486- 1535) tarafından kullanılmaya başlandığı söylenmektedir. Ofkültizm kavramı 1848 yılında yaygınlık kazanmıştır. Bu tarihte Amerika’da Hydesville merkezli gelişen bir olayla bu kavram gündelik hayatta yerini almıştır. Methodist çiftçi ailesi Fox’un üç kızı, ruh çağırma seanslarındaki vurmaları anlamlandırmışlardır. Fox ailesinin üç kızının geliştirdiği bu durum, ruhların şaşkınlık veren fenomenlerin açık bir şekilde ifadesine vesile olmuştur. Bir araştırma merkezi olaya el koyarak, Fox ailesinin bu vuruş sesleri ile ilgili açıklamasının doğal olamayacağını belirtmiştir. Zira bu vuruşların doğru hecelenmesinin (A, B, C gibi) gerekli olduğu söylenmiştir. Bu noktadan hareketle vurmayla ruhun bağlantısı geliştirilmiştir. Evin bodrumunda iskelet bulunması, ruhlarla bağlantı fikrini güçlendirmiştir. Spritizmin ilk uygulaması olarak kabul edilen bu Hydesville hareketinden sonra Philadelpia’da 1850’den 1860’a kadar ki sürede birçok özel cemiyetler kurulmuş, ardından New York’ta yüzlerce medyum türemiştir.

Okültizmin yaygınlaşması

Öte yandan, zamanla spritik açıdan yeni fikirler ortaya çıkmaya başlamıştır. Ruh dünyasının deneysel delillerinin araştırılması (fotoğrafla araştırılması) devam ettirilmiştir. Ruhlar sadece medyumların ağızlarından konuşmamış, aksine materyalleşme şekliyle de bilgi vermiştir. Öyle ki, ABD’de alışılmadık görüntüler hakkında bilgi veren çok sayıda kitap yayınlanmıştır. Ayrıca yeni iletim teknikleri (ruh trafiği hizmeti) geliştirilmiştir. Foto-radyoterapi ve video çekimleri gibi tekniklerde geliştirilmiştir. Masa oynatma ve malumat veren ruh bilgileri de devreye sokulmuştur. Almanya ve Avusturya’da spristik ve okültik büyülü pratiklerin uygulandığı çok sayıda ruhçu hareket kurulmuştur. 1980’li yıllardan itibaren okültik faaliyetler gençler arasında daha da yaygınlaşmıştır. Öyle ki buna “gençlik okültizmi” bile denmektedir. Bunda magazin dergilerinin etkisi tartışılmazdır. Sevgi büyüsünün anlatıldığı kitaplar, rüya tabirleri vs. de cadılık anlayışına ilave edilmiştir. Aynı şekilde ülkemizde de okültik akımlar, bilhassa meditasyon, büyü, medyumluk, astroloji vs. adı altında canlılığını korumaktadır.

Okültizmin etkileri

Ayrıca bu gruplar, motivasyonu tekelinde tutmak arzusundadır. Bu motivasyonlar; provokasyon, deney arkadaşlıkları, karar yardımına duyulan özlem – insanlar önemli bir karar almadan önce bir medyuma danışmakta, astral falına baktırmaktadır-, özel aidiyet v.b dir. Aynı zamanda bu motivasyonların tehlikeleri de bulunmaktadır. Bilhassa sosyal yarışmalarda isteksizlik, yanılgı kabulleri, okültik büyülü pratiklerin insanları maniple etmesi veya aralarını açması ya da kara büyü ritüellerine bağımlı hale getirmesi gibi sakıncaları vardır. Böyle okültik pratiklere yönelme, insanı korkuya da sevk etmektedir. Başka bir ifade ile insan okültik büyülü dünya tasavvuruna kapılmaktadır. Bireyler kendilerini ruha adayarak, özel mesuliyetlerini terk edebilmektedir. En kötüsü insanlar medyumluk psikozuna itilmektedir.

Okültizm ve New Age akımı

Diğer yandan, New Age Akımı’na da ilham kaynağı olan Amerikan okült- metafizik geleneğinin kaynakları arasında 18. ve 19. yüzyılda Avrupa’daki Swedenborgculuk, Mesmerizm, Neoplatonizm, Gnostisizm, Kabalizm, Astroloji ve Hermetizm gibi ezoterik ve okült akımlar yer almaktadır.

Okültizm ve Ezoterizm

Tüm bunlara ilave olarak Okültizm, geniş anlamda ezoterizmin bir boyutudur ve ezoterizm tüm evreni spiritüel eylem içinde bütünleştirirken okültizm, bunu daha somut pratiklerle gerçekleştirmeye çalışır. Her birinin kendi metotları bulunmakla birlikte yasalarını benzer bir ilke üzerine kurarlar. Bu da temelde benzerin benzeriyle karşılaştırıldığı homo-analojik ilkedir ve “tekabüliyetler” yoluyla görünen ve görünmeyen gerçeklikleri birleştiren bu ilke sebebiyle iki şeyden biri diğeri üzerine etkide bulunabilir.

Okültizm ve spiritüel mükemmellik

Bunun dışında, Eliphas Levi (gerçek adı Alphonse-Lous Constant olan bir Fransızdır) gibi okültistler hem kendilerinden sonraki Fransız neo-okültist kuşağı olduğu kadar Teosofi Cemiyetinin kurucusu olan Madam Blavatsky üzerinde de belirgin bir etki bırakmıştır (Eliade, 1976, s. 49). 18. yüzyılın çoğu teozaofist ve okültistine göre okült kuruluşlara girişin amacı insanın cennette sahip olduğu ancak daha sonra kaybettiği “Ademî ayrıcalıklarını” yeniden kazanmak olduğunu kabul etmekteydiler. Tüm bu yazarlarca insanoğlunun Hristiyanlıkta inanılan Cennetten düşüşünden önceki asli şartları “spiritüel mükemmellik”, theurgy (yani meleki ruhların çağrılması vb.) veya simya işlemleri yoluyla yeniden kazanılabilirdi. 18. yüzyılın sayısız gizemli toplulukları, mistik grupları ve Mason Locaları düşmüş insanın yeniden rejenerasyonunun peşine düşmüşlerdir.

Öte yandan, 1960’lı yılların ortasında batılı ezoterik ve okült akımlar yeniden ilgi görmeye başlamış ve konuyla ilgili özellikle popüler literatür ilk New Age gruplarının fantastik ve gizemli konulara olan ilgisini doyurmakta kullanılmıştır. (E. Uysal-YLT)