Meleklerin ve cinlerin özellikleri

(0 oy) 0/5 123
Yorum Yaz


Melek ve cinler hepimizin kafasını zaman zaman kurcalayan ruhani varlıklardır. İslam inancına göre de önemli yer tutan varlıklardır. Burclar.net olarak sizlere bu yazımızda Meleklerin ve cinlerin özellikleri nelerdir sorusuna cevap vermeye çalışacağız.

Meleklerin özellikleri nelerdir?

 • Melekler nurdan yaratılmışlardır. Açlık ve susuzluk gibi kavramlar onlar için geçerli olmadığından yeme içme ihtiyacı hissetmezler.
 • Meleklerin erkeklik veya dişilikleri yoktur. Kur’an- ı Kerim’de müşriklerin meleklere dişilik izafe etmeleri ve onların Allah’ın kızları oldukları yolundaki iddiaları şiddetle reddedilmiştir.
 • Melekler, uyumak, yorulmak, usanmak, gençlik, ihtiyarlık gibi fiillerden ve özelliklerden arındırılmış varlıklardır
 • Melekler hiçbir şekilde Allah’ın emirlerine karşı gelemezler ve hangi iş için yaratılmışlarsa sadece onu yaparlar. Sürekli Allah’a itaat ve kullukla meşgul olurlar.
 • Melekler, görevleri icabı iri cüsseli ve çok güçlüdürler. Onların, bu gücü temsil eden ellere ve birden fazla kanatlara sahip oldukları bildirilmiştir. Ayette geçen “cenah” (Çoğulu Ecniha) kelimesi, “uçan yaratıklar için kanat anlamına geldiği gibi, taraf, yan, el ve mecazi olarak kudret” manalarına da alınabilir. Sözü edilen kanat, meleğin yaratılış gayesi ve nurani mahiyetiyle bağdaşan, vazifelerini en süratli bir şekilde yerine getirmelerine delalet eden manevi bir kanat, bir kuvvet ve iktidar sembolüdür. Bu kelimenin temsili ve mecazi bir ifade tarz ı olduğu kaydedilmiştir.
 • Melekler son derece süratlidirler; çok kısa zamanda çok uzak mesafeler kat edebilirler. Fakat onların bu mesafeleri kat etmeleri insanlarınkine benzetilemez. Meleklerin bir günlük yol almaları dünya zamanının elli bin yılına denktir.
 • Melekler, Allah’ın emri ve izniyle çeşitli şekil ve kılıklara bürünebilirler. Mesela, Cebrail (a.s.) Hz. Meryem’e bir insan şeklinde görünmüştür. Meleklerden bir grup Hz. İbrahim’e bir çocuk müjdelemek için geldiklerinde Hz. İbrahim onları insan zannederek yemek hazırlatmış; misafirlerin yemeği yemediklerini gördüğünde önce korkmuş, sonra onların melek olduklarını anlamıştır. Yine melekler Hz. Lut’un kavmini sapıklıklarından dolayı helak etmek için geldiklerinde Hz. Lut’a ve kavmine genç delikanlılar şeklinde görünmüşlerdir.
 • Melekler gaybı bilemezler. Bazı ayetlerde peygamberlerin gaybı bilmemesiyle melek olmaması arasında bağlantı kurulması ve Ademoğullarının kan dökeceğine dair meleklerin öngörüsüne işaret edilmesi, meleklerin gaybı bilme kapasitesini belirtiyorsa da meleklerin gaybı bilmelerinin mutlak ve sınırsız olmayıp bunun Allah’ın iznine bağlı olduğu müteakip ayetlerden anlaşılmaktadır. Bu ayetlerde melekler, Allah’ın kendilerine öğrettiği bilgilerin haricinde hiçbir bilgilerinin olmadığını itiraf etmektedirler.
 • Melekler Allah’ın izniyle insanlara şefaat edebilirler. Ancak onların bu şefaatleri, tıpkı gaybı bilmelerinde olduğu gibi Allah’ın iznine bağlıdır. Çünkü meleklerin insanlar hakkındaki şefaatlerinin Allah’ın izin verdiği kimseler için geçerli olacağı ve onların sadece Allah’ın rızasına ulaşmış olanlara şefaat edebilecekleri bildirilmiştir.
 • Melekler Allah’ın lütuf ve inayetiyle müminlere ve zor durumda kalanlara görünmeden destek vermektedirler. Özellikle müminlerin kafirlerle yaptıkları savaşlarda melekler müminlere takviye güç gibi yardımcı olmuşlardır. Ayrıca melekler mübarek gecelerde yeryüzüne inerek inananların oluşturduğu barış ortamını paylaşmaktadırlar.

Cinlerin Özellikleri Nelerdir?

 • Cinler, insanlar gibi Allah’a kulluk için yaratılmışlardır. Bunun sonucunda cinler de insanlar gibi yaptıklarından sorumludurlar; ilahi emirlere botun eğenleri kurtuluşa ererek cennete, boyun eğmeyenleri ise azaba uğrayarak cehenneme atılacaklardır.
 • Cinler çeşitli şekillere girebilecek ve insanların yapamayacağı bazı işlerin üstesinden gelebilecek yetenekte yaratılmışlardır. Hz. Süleyman’ın Sebe Melikesinin tahtını getirtmek istediğinde cinlerden bir ifritin, o henüz yerinden kalkmadan tahtı getirebileceğini söylemesi, başka bir cinin ise gözünü kapatıp açmadan önce bunu yapabileceğini söylemesi ve tahtı bu süre içerisinde getirmesi cinlerin ne kadar yüksek bir hıza sahip olduğunu gösterdiği gibi aynı süratle eşyayı bir yerden başka bir yere nakletme gücüne sahip olduklarını da ortaya koymaktadır.
 • Yine cinlerin, Hz. Süleyman’ın emrinde dalgıçlık yaptıkları, büyük kaleler inşa eden, heykeller ve havuz gibi büyük çanaklar ve sabit kazanlar yaptıklarını Kur’an-ı Kerim bizlere haber vermektedir. 106 Ancak bu güçlerine ve hızlarına rağmen yine de cinlerin güçleri sınırlıdır.
 • Cinler kendi yapılarına uygun olarak beslenirler, evlenirler ve çoğalırlar, erkeklik ve dişilikleri vardır. Buhari ve Müslim’in rivayet ettiği bazı hadislerden, cinlerin de insanlar gibi ölümlü oldukları anlaşılmaktadır.
 • Cinlerin gayba dair mutlak bir bilgileri yoktur. Ancak hayat sürelerinin uzunluğu, ruhani ve manevi varlıklar olmaları, meleklerden haber çalmaları sebebiyle insanların bilemedikleri geçmişe ve şu ana ait bazı bilgileri bilebilirler.
 • Kur’an-ı Kerim’de çeşitli milletlere gönderilen peygamberlerin kendi içlerinden seçildiği ve kendi dillerini konuştuğu önemle vurgulandığı göz önüne alındığında, cinlere gönderilen peygamberlerin yine cinlerden olduğu görüşü daha uygun görünmektedir. Bu bağlamda Hz. Muhammed (s.a.s.)’in cinlere de gönderilmiş bir peygamber olması ve getirmiş olduğu vahyin onları da kapsaması ona has bir meziyet olarak telakki edilebilir. (İ.Şanlı-YLT)