Masonların sembolleri

(3 oy) 5/5 1996
Yorum Yaz


Mason, Eski çağda yapı işinde kazı yapan, taş kırıp yontan, malzeme taşıyan, duvar ören kimselere verilen addır. Günümüzde Mason kelimesi duvarcı anlamına gelmektedir. İnşaat mesleği ve sanatının sırlarını bilen ve bu sırları gizleyen, usta- kalfa- çırak hiyerarşisi (aşama düzeni ve sırası) içinde örgütlenmiş olan bu işçilere, Hür Mason adı verilirdi. Sadece soyluların, askerlerin ve din adamlarının özgür olduğu bir toplumda bu önemli bir ayrıcalıktı . Masonluğun tarihi Süleyman tapınağında ustabaşı olan Hiram Abif efsanesine dayanır.

Mason ayinlerinde, “Masonluk nedir?” sorusuna cevap olarak Masonlar: “Kendine özgü bir ahlak sistemidir, alegori ile örtülmüştür ve sembollerle resmedilmiştir.” diye cevap verir. Bu bağlamda Masonluk gizli bir topluluk olduğundan, çeşitli sembollerin sıkça kullanılmış olması ve ritüel ve sembollerin dinsel unsurlar barındırması gayet doğal bir durumdur. Aslında Masonluk öğretilerini, semboller aracılığı ile üyelerine vermeyi esas kabul etmiştir. Masonların mabedinde yapılan her hareket ve söylenen sözler sembollerdir .

1- Masonluğun Mesleki Sembolleri

Masonluğun yapı- inşaat işlerinde kullanılan sembolleri daha sonra Spekülatif Masonlukta da sembolize olarak kullanılmaya başladı. Masonluğun mesleki sembolleri bu şekilde özetlenebilir: Gönye ve pergel, tesviye, şakül, önlük, beyaz eldiven, ham taş ve yontulmuş taş.

Bu sembollerin arasında en önemli olan gönye ve pergel aşağıda anlatılmıştır:

Gönye ve Pergel

Çok eski zamanlardan gelen bir geleneğin devamı olarak belirtilen gönye ve pergelin kökeni binlerce sene öncesine dayanan Hiram efsanesi’nde Hiram Usta’nın kullandığı bazı inşaat aletleri ve malzemeleridir. Pergelin tek noktadan başlayıp, daire çizerek ve başladığı noktaya geri dönmesi, hayatın başlangıcını, gelişimini ve dünyada son bulmasını, bunun da ötesinde varlığın devamını sembolize eder. Masonik semboller içerisinde en fazla ruhani özelliğe sahip olanı pergeldir. Pergel arzuları sınırlamayı simgeler. Gönye ahlaki dünyayı, pergel ruhani dünyayı sembolize eder.

2- Mason Mabedindeki Semboller:

Operatif Masonluk “döneminde, katedral inşaatında çalışan loca üyelerinin şantiyedeki toplantı yerine loca denilmekteydi. Bu sözcük, inşaat işçileri birliği anlamında kullanılmaya başlandı. Loca dünyayı, aday cahil insanı, Üstat bilgiyi sembolize eder. Masonik ritüelde Loca makro kozmos, yani evreni, Mason mikro kozmosu, yani insanı temsil eder .

Mason mabedlerindeki semboller de bu şekilde özetlenebilir: Her şeyi gören göz; üçgen ve göz; üçgen, kare ve piramit; masonik yıldız, güneş ve ay, loca tavanı, Jachin ve Boaz Sütunları, Yakub’un merdiveni, dönemeçli merdiven, G harfi, üç büyük sütun ve yedi kollu şamdan. Diğer sembollere göre daha sık kullanılan bazı semboller aşağıda anlatılmıştır.

Her Şeyi Gören Göz Sembolü

Her şeyi gören göz, dini öğretenin başlangıcından beri Tanrısal varlığın sembolü olmuştur. Uzun çağlardan beri Yaratıcının her şeyi gördüğü, bildiği ve kontrol ettiğine inanılmıştır. Masonlukta da her şeyi gören göz Evrenin Ulu Mimarının gözüdür.

Üçgen, Kare ve Piramit Sembolü

Masonlukta kare en az üçgen kadar önemli bir geometrik şekildir. Üçgen aktif, kare pasif öğeleri simgeler. İkisi bir arada doğal ve diyalektik oluşum yasasını simgelemektedir. Diğer bir yoruma göre de üçgen yaratıcılığın ya da tanrısallığın, kare de yaratılmışlığın ya da insanlığın simgesidir. İkisi bir arada Tanrı ile insan ilişkisini simgesel bir şekilde temsil eder.

Masonlukta yer alan sembollerden biri olan Piramit, kare ve üçgen sembollerinin birleşiminden oluşur. Dört sayısının biçimsel sembolü kareyle, üç sayısının biçimsel sembolü üçgeni içeren piramit 3+4 ün birleşimi olan yediyi verir. Piramit, Mısır Uygarlığı ve diğer eski uygarlıklarda, iki boyutlu tasvirlerde üçgen ile belirtilirdi.

Masonik Yıldız Sembolü

Hemen her yerde karşılaştığımız yıldız figürü gerçekte bir Mason sembolüdür. Masonlar gerek altı köşeli yıldızı gerekse beş köşeli yıldızı yaygın olarak kullanırlar. Altı köşeli yıldız makro kozmosu, beş köşeli yıldız ise mikro kozmosu simgeler.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jachin (Yakin) ve Boaz Sütunları Sembolü

İkiz sütunlar Jachin (Y akin) ve Boaz, Mason mabedinin girişinde bulunan ve Hiram efsanesinin ana konusunu oluşturan sütunlardır. Sütunların üstünde “Semavi” ve “Dünyevi” diye adlandırılan iki küre görülür. Bunlar maddi dünyayı ve kozmik alemi simgeler. Hz. Süleyman Mabedi’nin inşa edildiği zamanda Mabede girişin sağ ve sol yönlerinde dikili duran iki sütun, kıymetli avadanlıklar ve işçinin ücretlerini ödemek için tunçtan ve içi boş olarak yapılmıştı. İşçiler ücretlerini bu sütunların önünden alırlardı. Sağdaki sütunun adı J (Jachin) sütunu, soldakinin ise B (Boaz). J sütunun üstünde yer küresi ve B sütunda evren küresi vardır. Çıraklar ücretlerini J sütunundan alırlardı. Bu iki sütun Masonluğun hem evrenselliğini hem de temel ilkesi olan yardımlaşmanın yüceliğini temsil eder. Bu iki sütun arasından geçmek, farklı bir boyuta geçişi simgeler. Süleyman Tapınağın en kutsal yerine [sanctum santorum] girmek için, iki direkli terastan geçilmesi gerekiyordu ve bu geçiş, yeni dine girebilme hakkını kazanmak için eski dinin kapılarından geçme şeklindeki sembolizmi oluşturuyordu.

Yakub’un Merdiveni Sembolü

Sembolik Masonluktaki birinci derecede Yakub’un merdiveni her obediyansta geçerli olan sanal bir merdivendir. Bu merdiven gökyüzündeki Tanrısal güce ve kudrete yükselmek amacıyla tasarlanmıştır. 19. yüzyıldan itibaren Tevrat’tan alınmış olan bu sembol, Hristiyanlıktan alınan İman-Ümit-Şefkat gibi üç dinsel erdemin merdivenin üç basamağına ve İtidal-Cesaret-Basiret-Adalet gibi Dört Masonik Erdemin de merdivenin dört basamağına konulması ile Yahudi-Hristiyanlık kültürlerine eşdeğer bir sembol olmuştur. Yakub’un Merdivenin üst başındaki Ahura Mazda yıldızı gibi sağ üst köşede ayı çevreleyen yıldızların sayısının yedi olması inançsal ve mistik mükemmeliyet ifadesi ayrıca, bir locanın kusursuz olması için yeterli Mason sayısını da simgeler.

G Harfi Sembolü

Geometri “Yedi Liberal Bilimler” içerisindeki bilimlerden beşincisi olup G harfi Masonlukta da çok önemlidir. Masonluğun özü anlamındaki G harfi, Geometri biliminin baş harfidir. Geometri, doğadaki Tanrı’nın düşünülen şeklidir ve evrenin ulu mimari tarafından yaratılan pek çok güzelliğin açığa çıkarılmasını sağlar.

Üç Büyük Sütun Sembolü

Bütün akıl ve hikmet sahibi insanlar içinde en bilge olanının Kral Süleyman olduğu kabul edilir. Bu nedenle doğudaki (solda-iyonik) sütunun Kral Süleyman’ı ve akıl ve hikmeti (Wisdom) sembolize etmesi doğaldır. Masonluğun ikinci büyük (ortada-tuscan) sütununda, Güç (Strength), bulunan sembolik anlamı kullanarak Tanrısal planı takip eder. Güzellik (Beauty) Masonik locada Korint (sağda) sütunu ile sembolize edilir. Eski mimari üslupların en güzelidir. (sadaf dianat-ylt)