Türk falı ve Türk falları çeşitleri

(0 oy) 0/5 41
Yorum Yaz


Eski Türklerde fal sosyal hayatın önemli unsurlarından bir tanesiydi aşağıda Türklerin kullandığı fal yöntemlerinden birkaçı örnek olarak sunulmuştur. Yazımız Eski Türk falı ve Türk falları çeşitleri

Kürek Kemiği Falı:

Divan-ı Lügati’t-Türk’te “yarın” diye adlandırılan “kürek kemiği” falını Araplar Yunan ilimlerinden sayarak “ilmü’l-ketf (kürek kemiği bilgisi) adıyla bir bilim olarak kabul etmişlerdir. Bu fal İslam dünyasında ise “kıtfe” adıyla bilinir. Bunun için koyun, sığır, geyik gibi büyükbaş veya küçükbaş hayvanların kürek kemiği kullanır. Kemiğin üzerindeki kırmızı hat kan döküleceğine, sarı çizgi hastalığa, yeşil bolluk ve ucuzluğa, siyah ise darlığa işaret sayılmaktadır. Kürek kemiği ile fal bakma Orta Asya Türkleri, Moğollar, Araplar, Yunanlılar, Romalılar ve bazı Balkan halklarında yaygın olarak görülmektedir. Türklerin bu fala verdiği değeri Kaşgarlı Mahmut “ Yarın bulgansa, el bulganır” atasözüyle bize gösterir.

 Kumalak Falı:

Türk boyları arasında çok başvurulan fal çeşitlerinden birisidir. Bu iş için kırk bir kumalak adı verilen taş, koyun tezeği, nohut, fasulye tanesi vb. şeyler kullanılır. Bu tanelerin yere saçılmasından sonra aldıkları şekle göre hüküm verme esasına dayanır.

Yıldız Falı:

Kişinin doğumu anındaki yıldızların konum ve etkileri dikkate alınarak geleceği hakkında yorumlar yapmaya dayanan bir fal çeşididir. Astroloji ile yakından ilgilidir. Bugün de çokça başvurulan bir fal çeşididir. Bu işle müneccimler ilgilenirdi. Bu konuda “yıldıznâme” adı verilen eserler ortaya çıkmıştır. İslamiyet öncesi şamanlar da yıldızlara bakarak şamanlık etmişlerdir. Günümüzde ise günlük gazete ve dergilerin çoğunda yıldız falı köşesi veya bu fal çeşidine bağlı olarak burç yorumları bölümünü görebiliriz.

Fincan Falı:

Orta Asya Türklerinin Ülgen adına yapılan ayinlerde kurban edilecek atların hangilerinin Tanrı tarafından beğenildiğini anlamak için fincan falına müracaat ettikleri bilinmektedir.

Diğer Türk falları

Bu falların yanı sıra, bir işe girişmeden önce, özellikle evin inşası sırasında, yapılacak evin konumu bakımından, uğurlu olup olmadığının tayininin yapılmasında kullanılan Kaşık-Eldiven Falı ile birlikte, Altay Türkleri arasında yay ile fala bakıp yağmur yağdırma kehaneti olarak bilinen Yay Falı ve kutsal Yada Taşı ile kar ve yağmur yağdırma gibi tabiata hükmetme kehaneti olarak isimlendirilen Yada Taşı Falı, Kırgızlarda iyilik veya kötülük tahmininde bulunma işi olarak bilinen Köpük Falı, Orta Asya ve Anadolu da halen yaşatılmakta olan ve ateşin çıkardığı seslerden ve renginden hareketle bakılan Ateş falı, İslamiyet öncesi Türkler tarafından kullanılan fallar arasında zikredilebilir. (sedef culluhan-ylt)