Barnabas İncili Gerçek mi?

(0 oy) 0/5 44
Yorum Yaz


Barnabas, Hz. Îsâ’nın öğrencilerinden olup, Pavlus’un Hıristiyan cemaatine kabul edilmesinde büyük rol oynamış bir kimsedir. O, bütün hayatını, Hıristiyanlığı yayma uğrunda geçirmiştir. Barnabas, Markos’un hocası, Pavlus’un önderi bir kişi olduğu halde Kilise ona nisbet edilen İncil’i reddetmektedir. Oysa Kilise tarafından apokrif (sahte) sayılan İnciller içinde, en önemli olanlarından biri, şüphesiz Barnabas İncili ‘dir.

Barnabas İncili nedir?

Barnabas İncili, İncil nüshaları arasında, aslına en yakın olanıdır. Barnabas’ın, Hz. İsa’dan öğrendiklerini ve duyduklarını bir kitapta topladığı bilinmekte ve bu kitaba, onun adına izafeten “Barnabas İncili” denilmekte, ancak Barnabas’ın, kitabını ne zaman yazdığı kesin olarak bilinememektedir.

Barnabas İncili M.S. 325’e kadar İskenderiye kiliselerinde kabul edilmiş ve okutulmuş, Îsâ’nın doğumundan sonraki birinci ve ikinci asırlarda, Tevhîd’i desteklemiş olan İraneus’un (M.S. 120-200) yazılarında elden ele dolaşmıştır. M.S. 325’te ise meşhur İznik Konsili toplanmış ve teslis akîdesi, Pavlus Hıristiyanlığının resmi doktrini olarak ilân edilmiştir. Kilise’nin resmi İnciller’i olarak Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleri seçilmiş, Barnabas İncili de dâhil geri kalan bütün İnciller’in okunması ve elde bulundurulması yasaklanmıştır.

Barnabas İncili Niçin Yasaklandı?

Kilise’nin iddiasına göre Barnabas İncili, XIV. asırda Hıristiyanlıktan İslâmiyete geçen birisinin İslâmiyet’e geçişinde, kendisini haklı göstermek için yazılmıştır ve bu İncil, apokrif İnciller arasında yer almaktadır. Hâlbuki V. asrın sonlarında M.S. 492 yılında tahta çıkan papa Gelasius’un, okunması yasak olan kitaplarla ilgili olarak çıkardığı “Decretum Gelasianum” adlı emirnâmesindeki yasak kitaplar arasında, Barnabas İncili’nin adının da geçmesi, Barnabas İncili’nin, XIV. Yüzyılda yazılma ihtimalini ortadan kaldırmaktadır.

Barnabas İncili Nerededir?

Bugün elde mevcut en eski Barnabas nüshası olan bu yazma İncil daha sonra, Amsterdam’da büyük bir ün ve otorite sahibi olan ve hayatı boyunca bu esere büyük bir değer verdiği bilinen bir şahsa ulaşıncaya kadar elden ele dolaşmış, onun ölümünden sonra da Prusya Kralı temsilcisi olup Prusya Kralının sarayında danışman olarak çalışan J.E. Cramer’in eline geçmiştir. 1713’de Kramer bu yazmayı, kitap konusunda uzman olan meşhur Savoylu Prens Eugen’e takdim etmiş, 1738’de, bu prensin kütüphanesi ile birlikte bu yazma İncil de Viyana’daki Hofbibliothek’e (Krallık Sarayı’na) nakledilmiştir. Halen orada olan bu İncil, kütüphanenin, “Österreichische Nationalbibliothek, cod. 2662” tanımlı bölümünde bulunmaktadır.

Bu konuda önem arzeden başka bir bilgi de 1984’te Hakkâri civarında bir mağarada, Arami dilinde ve Süryani alfabesi ile yazılmış bir kitabın bulunduğu ve bunun Barnabas olduğu, yurt dışına kaçırılmak istenirken yakalandığıdır.

Kilisenin bu İncili reddetmesinin arkasındaki gerçek sebep;

Bu İncil’in diğer dört İncil’ den farklı olarak birçok yerinde Hz. Muhammed (s.a.v.)’in geleceğine dair Hz. İsa’nın verdiği açık haberler, Hz. İsa’nın ilahlığının ve teslis inancının reddedilmesi, çarmıh olayının kabul edilmemesi, Hz. İsa’nın bir peygamber olduğunun açıkça zikredilmesi gibi bugünkü resmî Hıristiyan doktrinine aykırı şeylerin yer almasıdır.

Barnabas İncili’nin diğer dört İncil’ den ayrıldığı en önemli noktalar kısaca şunlardır:

  • Barnabas İncili, Hz. İsa’nın ilâh veya Allah’ın oğlu olduğunu kabul etmez.
  • İbrahim’in kurban olarak takdim ettiği oğlu Tevrat’ta belirtildiği ve Hıristiyan inançlarında anlatıldığı gibi İshak değil, İsmail (a.s.)’dir.
  • Beklenen Mesih Hz. İsa değil Hz. Muhammed’dir.
  • İsa çarmıha gerilmemiş, Yahuda İskariyoth adında biri ona benzetilmiştir. (M.Reşat Şavlı- YLT-Barnabasincili’nde Hz. Muhammed’in haber verildiği pasajların İslam inanç sistemi açısından tahlili)