Dogon kabilesi ve Sirius Yıldızı

(0 oy) 0/5 213
Yorum Yaz


Dogon kabilesi, Afrika’nın ücra bir köşesi olan Bandiagara yarlarında yaşayan, sayıları ancak 250.000’i bulan, tarım ve hayvancılık ile uğraşan bir kabiledir. Büyük Sahra Çölü’nün güneybatısında yer alan Mali Cumhuriyeti’ne bağlı bu kabile, diğer ilkel kabileler gibi yaşamlarını sürdürmektedir. Dört küçük kabileye ayrılan Dogon yerlilerinde sosyal birim, ekzogamiye dayalı “soy’lardır. Aynı totem yasaklarını kabul eden soylar tek bir klan (boy) altında toplanmıştır. Tüm kabileler tek bir ruhani lidere bağlıdır. Herhangi bir yazı çeşidi kullanmayan Dogon kabilesinin çeşitli sembolik şekiller yardımıyla muhafaza ettikleri geleneklerinin kuşaktan kuşağa tamamen sözlü olarak aktarıldığı görülmektedir.

Dogon Kabilesi ve Astroloji

Dogon kabilesi 1930’lardan bu yana bilim dünyasında adları en çok geçen kabilelerden biri olmuştur; çünkü uygarlığımız ile karşılaştırıldığında çok geri yaşam standartlarına sahip olan bu yerlilerin evren hakkında binlerce, on binlerce yıldır bildikleri bilgiler, bizim bugünkü astronomik bilgilerimizle hemen hemen aynıdır. Dogon kabilesi Dünya’nın hareketlerini, Güneş’in hareketlerini, Jüpiter’in uydularını, Satürn’ün halkasını, Ay’daki kraterleri yüzyıllardır bildiklerini söylemektedir. Venüs’ün evrelerini tespit eden Dogonlar, ekime elverişli olmayan topraklarında büyük bir sebatla tahıl yetiştirmektedir; çünkü ekim zamanını ve tahılların büyüme süresini Venüs’ün evreleri ile hesaplamışlardır. Ürünlerin toplanma zamanını da Ülker  yıldızına göre hesaplayan  bu kabile üyeleri, sahip oldukları bu çok şaşırtıcı bilgileri kazanmak için bilimsel bir eğitim almadıkları gibi, ne teleskopa ne de ileri teknoloji ürünü başka bir araç gerece sahiptir.

Dogon kabilesi ve Sirius İnancı

Bildikleri sadece Güneş sistemini kapsamaz; bu kabile Sirius’un bir çiftyıldız sistemi olduğunu, bir akcüce olan bileşeni Sirius B yıldızının çok ağır olduğunu, Sirius’un yörüngesinin eliptik olduğunu ve bu yörüngenin hareketini elli yılda tamamladığını da bilmektedir. Oldukça karmaşık bir mitolojiye sahip olan Dogonların mitolojik anlatmalarının temelinde Sirius B mevcuttur. “Sirius’un (Sirius A’nın) etrafında amansız biçimde döner ve ona asla ulaşamaz.” şeklinde anlattıkları Sirius B’nin etrafına mitolojik öyküler ve kişiler yerleştirmişlerdir. 21. yy’da hala Dogonlar Sirius’tan gelen tanrılara inanmaya devam etmektedir.

Dogonlar ve Mezopotamya Mitolojisi

Eski Mısır’daki Neterlerin benzerleri Dogon inanışlarında da mevcuttur. Dogonlara göre yeryüzündeki toplumu “Nommo”lar kurmuştur. “Nommo” kelimesi, Dogon dilinde “nömo” köküne bağlı bir sözcükten gelmektedir ve “içecek yapmak” demektir. Dogon mitolojisinde “O Nommo” adı verilen ve yeryüzüne gönderilen insanlığın atası, insanları beslemek üzere bedenini insanlar arasında paylaştırır; bu nedenle evren, onun bedeninden “içmiş” olur. “Nommo” kelimesinin seçilme nedeni budur. Nommolar insanlığın ataları ve evrenin gözcüleridir. Ruhsal ilkelerin bekçileri, yağmuru dağıtan suyun efendileridir. Onlar ayrıca “öğretmenler” şeklinde de anılmaktadır. Bütün Nommolar yere inmiş değildir; “Nommo Die” (Büyük Nommo) adı verilen biri, yaratıcı Amma ile birlikte gökte kalmıştır, onun vekilidir. Yeryüzünde yaşayan varlıkların yaratıcı tanrı ile olan içsel birlikteliklerinin ilkeleri, Nommo Die’nin bekçiliğindedir. Bunun dışında Nommo Die’nin habercisi olup onun işlerini yürüten “Nommo Titiyayne” vardır. Bir de evrenin saflaşması ve yeniden düzenlenmesi için kurban edilecek olan “O  Nommo” vardır. Yaratıcı Amma, O Nommo’yu yeryüzüne göndermiştir. Dogonlara göre O Nommo yeryüzüne inip insan biçimine girerek insanların atası olacaktır. Sonra esas biçimine bürünecek ve birçok soy ondan türeyecektir. Dogonlar şöyle der: “O Nommo’nun tahtı yeryüzü sularındadır.” Bu bize Mezopotamya mitolojisindeki An/ Anu’nun oğlu olduğu söylenen su tanrısı Enki (Sümer) / Ea (Babil)’yı hatırlatmaktadır; çünkü onun da tahtı sular içerisindedir. Mezopotamya mitolojisinde Sirius B’nin, An/Anu olabileceği ilişkisini kurduğumuza göre An’ın oğlu Enki/Ea’nın da Dogon mitolojisindeki O Nommo ile ilişkili olabileceği sonucuna ulaşmamız mümkündür.

Dogonlar ve Mısır Mitolojisi

O Nommo konusunda Mezopotamya mitolojisinden sonra bir ilişki de Mısır mitolojisi ile kurulabilir; çünkü Mısır mitolojisinde Osiris, vücudu parçalanarak öldürülmüştür. O Nommo da insanları beslemek, evrenin saflaşmasını sağlamak ve evrenin yeniden düzenlenmesinde rol oynamak üzere yirmi iki parçaya bölünmüştür ve Dogonlarda her bir klan, bu bedenin belli bir parçasına karşılık gelmektedir. (Yaprak Ertürk-YLT)