Astroloji bir bilim midir?

(0 oy) 0/5 297
Yorum Yaz


Astroloji kavramı Oxford sözlüğüne göre, “Göksel cisimlerin hareketi ile göreceli pozisyonları ve bunların insan hayatı üzerindeki varsayılan etkilerin incelenmesi” olarak tanımlanmaktadır. Yunanca da “Astrologia” kelimesinden türetilen astrolojinin anlamı ‘yıldızların hesabı’dır. Kozmos yani diğer adıyla evren içerisindeki güçlerin genel seviyede dünya üzerindeki enerjilerin şekillenmesi (makro kozmos), insanın ve insan topluluklarının (mikro kozmos) üzerindeki etkilerini ve sonuçlarını yorumlayan bir düşünce sistemidir. Kelime anlamı yıldızların hesabı olan Astroloji bir bilim midir? sorusuna cevap arayalım isterseniz.

Astroloji bir bilim dalı mıdır?

Astroloji kimileri tarafından bir bilim dalı olarak görülse de, literatürde bir bilim dalı olarak değerlendirilmemektedir. Astroloji de gerçekleştirilen çalışmalar ile elde edilen veriler genellikle yoruma dayalı ve kişiden kişiye değişebilir niteliktedir. Kişilik özellikleri, bireysel farklılıklar ve kişiler arası ilişkiler gibi insanlık için pek çok alanda önem kazanan bu konular, astroloji çalışmaları yardımıyla açıklanabilmektedir. Ancak pek çok bilim insanı tarafından da olumsuz eleştiri almaktadır. Örneğin, Richard Dawkins ‘in “Gerçek şeyi gösterebilmiş iken -yani astronomiyi- kim astrolojiye geri dönüş yapmak ister ki ?” sözüyle astrolojinin bir bilim dalı olmaması gereği ile eleştiride bulunmuştur. Buna karşın, Helenistik Dönem bilginlerinde olduğu gibi, astronominin bir dalı olarak görülüp ve bir iki istisna dışında hemen bütün astronomlar tarafından benimsendiği de bir gerçektir.

Astroloji, astronomiye dayanan hesaplama, mantık, zamana bağımlı düşünme ve analiz metotlarını biçimsel algılama, bütüncüllük, analog ve sembolik düşünme, zaman bağımsızlığı ve sezgilerle birleştirerek, bir bütün oluşturmaktadır. Bu süreç, Piaget’in tanımladığı insanın bilişsel gelişim sürecini ifade eden kuramla benzerlik göstermektedir. Astronomiye dayalı bulgularla hareket eden ve matematiksel bir temele dayanan astrolojinin aslında astronomi ile paralel ilerleme gösterdiğini söylemek mümkündür. Astroloji, bireyin doğum anında gök cisimlerinin bulundukları konumların incelenmesiyle, bireyin kişilik özelliklerinin ve yaşamında etkili olan faktörlerin belirlenmesi temeline dayanmaktadır. (G. Bozkurt- YLT)