7 sayısının anlamı

(37 oy) 4/5 42300
1 Yorum


Sevgili burclar.net okurları belki de çoğumuzun büyülü rakamı yedi. 7 sayısı hayatın bir çok yerinde gizemli biçimde karşımıza çıkıyor. İşte siz okuyucularımıza 7 sayısının anlamı ve gizemini göstermek için bu çalışmayı hazırladık. Beğeneceğinizi umuyoruz.

Mezopotamya’da 7 sayısının anlamı

Babil kozmolojisinin temeli olan yaratılış destanı Enuma Eliş’te geçen yedi rüzgar, fırtınanın yedi ruhu, yedi kötü hastalık, içinde yedi mühürlü yedi kapı, yer altı dünyasının yedi bölgesi ve gök aleminin yedi gezegeni gibi unsurlar Babil geleneğinde 7 rakamının önemini ortaya koymaktadır. 7 sayısı, tamamlanmışlığın, bütünlüğün, birliğin, göksel uyumun, devriliğin, tekâmülün mükemmel düzenin, Göksel Yönetim’in İşlevselliği’nin sembolü olarak bilinir. Tam bir periyodu veya siklusu ifade eder. Eril olan üç ile dişil olan dördün evliliği olarak da ifade edilebilen yedi sembolünün, dünyanın meydana getirilişini de sembolize ettiği görülmektedir. Sevgili burclar.net okurları Yedi, dünya ve bedenle birlikte hem ruhsal hem de dünyaya ait olanı kapsayan ilk sayı; evrenin sayısı ve makro kozmostur. Güvenlik, korunma, huzur, bolluk, yeniden birleşme, sentez ile ilişkilendirilen yedi aynı zamanda bakireliğin sayısıdır.

Numerolojide de 7 sayısı kozmik sayıdır. Sümerlilerin kutsal sayısıdır. Güneş ve ay ile beraber gezegenlerin sayısıdır. İzis ve iştar, Venüs 7 bürgü taşırlar. Haftanın günleri yedidir. Babil’in Ziggurat’ı 7 basamaklı ve 7 katlı idi ve aynı şekilde 7 basamaklı olan Sümer kralı Gueda’nın tapınağına, 7 göksel kürenin ziyaretçisini hatırlatmak için “dünyanın 7 kısmının evi” denilirdi. M.Ö.18. yy’da Hammurabi zamanında ilk kez ortaya çıkan Babil takvimi ayın aşamalarını esas almaktaydı ve her ayın yedinci, on dördüncü, yirmi birinci ve yirmi sekizinci günleri belirli etkinliklerden kaçınılması gereken şanssız dönemler olarak görülürdü. 7 sayısı, bir ölçüde kararsızlık anlamı da taşır. Babil’de sıcak mevsimlerde 7 burç görülemezdi, yalnızca 5 tanesi ufkun ötesinde gözlemlenebilirdi. Bu görülemeyen 7 burcun kötü ülkenin diyarına gittiğine inanılırdı ve bu nedenle de 7 sayısının tehlikeli ya da kötü, uğursuz bir sayı olduğu düşünülürdü. Olumsuz göndermelere rağmen 7 sayısının genellikle olumlu güçlerle bağlantılı olduğuna inanılmaktaydı. 7 sayısı, Babil’de bolluk ve bereket sembolü olarak düşünülmüş ve bu yaklaşım göründüğü kadarıyla Mezopotamya’dan komşu uygarlıklara yayılmıştır. Örneğin Mısır’da cennete giden 7 yol ve 7 cennetlik inek vardı ve bu sayının ikiyle çarpılmasıyla elde edilen 14 yer ölümün diyarındaydı.

Eski Mısır’da 7 sayısının anlamı

Mısır’da kader tanrıçaları olarak yedi Hathor vardır ve Hathor Rahibeleri’nin yedi kavanozu vardır, Ra’nın yedi kızı yedi tunikleri üzerine yedi düğüm atmışlardır, Ra’nın yedi şahini yedi bilgedir, boğayla birlikte yedi inek doğurganlığı temsil eder, öte alemin yedi evi vardır ve bu evlerin üç kat yedi kadar girişleri vardır. Bu sayı Osiris için kutsaldır. Mısır’da cennete giden yedi yol ve yedi cennetlik inek vardı ve bu sayının ikiyle çarpılması sonucu elde edilen on dört yer ölümün diyarındadır. Bir geç dönem demotik metinde Osiris yer altı dünyasının yedi salonunda babasını dolaştırır. Mısır Tradisyonu’nda esiri okyanus Nun’da yüzen Ra’nın kayığında yedi ilah vardır. Osiris’in, ışığın yedi derecesi denilen yedi basamaklı merdiveni vardır.

Eski Mısır’da yedi sayısı ebedi yaşamı, ölümsüzlüğü ifade etmiştir. Birçok Afrika kabilesinde dört sayı kadınlığı, üç sayı da erkekliği ve bunların toplamı yedi sayı ise, kemali, olgunluğu, yetkinliği belirtmekte olduğu nakil edilmektedir. 7 sayısına duyulan bu saygı ilk olarak Yahudi inanışlarına, kısa bir süre sonra İslam’a ve en nihayetinde de Hıristiyan aritmolojisinin (sayı bilim) tanımlarına geçmiştir.

Yahudilikte 7 sayısının anlamı

7 sayısı Yahudilikte çok önemli bir sayıdır. Onun kutsal oluşunun kaynağı bazılarına göre 3 ve 4 sayısının toplamından oluştuğu, bazısına göre gezegenlerin sayısına işaret etmesi, diğer bazılarına göre ise başka bir kutsal sayı olan 6 rakamına 1 eklenmesiyle elde edilen bir sayı olmasından ileri gelir. Yahudilikte 7 rakamının kutsallığı Sebt günü geleneğine işaret etmesini ve yaratılışın 7. günde meydana geldiğini akla getirir. 7 sunak, 7 kollu şamdan, 7 kere kan serpme geleneklerine işaret eder. Tevrat Yaratılışın altı günde tamamlandığını ve yedinci günde ise Tanrı’nın istirahat ettiğini açıklamaktadır. Bu yedinci gün İbranî görüşlere göre bir kutsal gündür, kutsaldır zira kişinin Tanrı’ya yaklaşmasını sağlar. Kişi haftanın son gününü Tanrı’ya dönük olarak yaşar, Tanrı’da huzura kavuşur, bu mübarek günde kişi ile Tanrı arasında antlaşma tazelenir ve kişi Tanrı’ya tabiiyetini, kulluğunu bir kere daha benimser ve tekrarlar. Yahudilik’te bu geleneksel sayı Menora’nın yedi kolunda yankılanır. Kabala’da yedi kollu şamdan Gökyüzünün Yeryüzünü yedi aşamada, yedi ayrı organizasyonda yönettiğini ve Göksel Yönetim’in yedi ayrı aşamasını anlatır. Sevgili burclar.net okurları Eski Ahit’teki ünlü bir “yedi sahne” de aynı zamanda ilahi öfkeyle ilişkilendirilir: Yedi rahip, yedi koç boynuzuyla Jericho’nun duvarlarını yedi günde çevirmiştir. Yedinci günde onlar kenti yedi kez kuşatmışlar ve Yahudiler bir savaş çığlığı atmış ve ardından Jericho’nun duvarları düşmüştür. Eski Ahitte Baalam’ın yedi sunağı, kurban edilecek olan öküz ve koç vardır, Jordan Nehri’nde yıkanan Naaman zamanları, Samson’un sınırlarının sayısı, yedi kez hapşıran Elisha tarafından ölüyken diriltilen çocukla, yedinci dağdaki sandıkla ilişkilendirilir, ayrıca güvercin yedi günden sonra gönderilir. Yedi, Yahudilikte gizli zekanın, görünenin ardındaki görünmeyen zekanın sembolüdür. O nedenle Yahudi geleneğinde, yediye ihtiyatla yaklaşılması ve ondan sakınılması da gerekir. Görünmeyen zeka ciddi ve hafife alınamayacak olan zekadır. Mabedin inşası yedi yıl sürmüştür, bilgeliğin yedi sütunu vardır.

Hz. Süleyman’ın Mabedine yedi basamakla çıkılır, Hz. Nuh’un güvercini 7 gün uçar ve tufanın hazırlıkları yedi gün sürer. Ödüller ve cezalar 7 kez tekrarlanır ve evlilik töreni 7 kutsamanın bir parçasıdır. Düğünler ve yas tutmalar 7 gün sürer. 7’nin kararsızlığı Firavunun düşünde 7 semiz ve 7 cılız inek görmesiyle çok iyi ifade edilir. Bu rüya sembolizmi ile izah edilebilir. Yine Hz.Yakup’un önce Lea için 7 yıl sonra da Rahel için 7 yıl hizmet etmesinde de görülür. Eski Ahit Kabil’in öldürülüşünün öcünün 7 kere alınacağından bahseder. Bir kadın hamile kalıp erkek çocuk doğurursa adet gördüğü günlerde olduğu gibi 7 gün kirli sayılır.

Hristiyanlıkta 7 sayısının anlamı

7 sayısına kutsal sayı olarak Yeni Ahit’te çokça rastlanmaktadır. Yeni Ahit’te Hz. İsa’nın 7 ekmekle büyük bir kalabalığı doyurduğu Mecdelli Meryem’den 7 şeytan çıkardığı ifade edilmektedir. İlk Hıristiyan cemaatında Havarilerce 7 Diakon tayin edilmiştir. istikballe ilgili kehanetlerde 7 cemaat, 7 melek, 7 aydınlatıcı, 7 mühür, muzaffer kuzunun 7 boynuzu, 7 göz, 7 ses boynuzu, 7 ruh, 7 güneş, 7 başlı hayvan ve 7 ıstıraptan bahsedilmektedir. Yine Meryem’in 7 acı ve 7 sevinci, 7 merhameti olur. Hıristiyanlığa giriş için gerekli sakramentin sayısı 7’dir. Hıristiyanlıkta Tanrı, yaratılışın altı ışının merkezindeki yedinci ışınla temsil edilir. Yedi ayin, ruhun yedi armağanı, teolojik ve temel erdemlerin yedi tanesi (3+4 olmak üzere) vardır, ölümcül günah, Araf’taki yedi sıra veya dağ, yedi sosyal bilim, gezegenleri kapsayan kristal küreler, büyük peygamberler, Varlığın Melekleri, isa’nın kovduğu kötülükler, Meryem’in sevinçleri ve ıstırapları, Hıristiyan aleminin uğrunda mücadele verdikleri, erken dönem kilise konseyleri ile ilişkilendirilmektedir. Yeni Ahit’te yetmiş kere yediye kadar bağışlamaktan söz edilmektedir. Yedi, Meseller’de Bilgeliğin Yedi Sütunu olarak övülmekte ve Zekeriya Rabb’ın Yedi Gözü’nden bahsettiğinde bu simgeyi Tanrı’nın her yerde bulunuşunu ve her şeyi bilişini vurgulamak için kullanılmaktadır. Yeni Mükemmellik sayısı olan yedi, Tanrı’nın dinlenme günü sembolize etmekte ve aynı zamanda da zamanın geçişine işaret etmektedir. Nitekim Hz.isa’nın sekizinci günde dirilişiyle sonsuzluğun başladığına inanılmaktadır. incilerde yedi sayının özelliğini dile getiren birçok örnekler vardır bir kaç tanesini nakil etmekle yetinelim: Hz.isa toplum ile temas halindedir, çevresinde bulunanlar onu 3 günden beri bir an dahi terk etmemiştirler. Hz.isa bu kişileri evlerine aç göndermek istemez, havarilere dönerek yanlarında kaç  ekmeğin bulunduğunu sorar, aldığı cevap yedi ekmektir. İsa bu yedi ekmekten toplumun doyacağı kadar ekmek çoğaltır. Aziz Yuhanna, yazdığı Vahiy bölümün’de yedi sayısı üzerinde ısrarlı durmak ta okuyucuyu bu sayı üzerinde düşünmeye itmektedir.

İslamiyette 7 sayısının anlamı

İslam düşüncesinde Fatiha suresinin 7 ayetten ibaret olduğu, Kelime-i Şahadet’ de yedi sözcüğün bulunduğu açıklanmaktadır. İsmailiye tarikatında 7 İmamın varlığı, İslam tefekküründe genel olarak yedi peygamberin Adem, Nuh, İbrahim, Musa, Davut, İsa ve Hz. Muhammed’in varlığı kabul edilmiş ve mutasavvıflar da Kuran’ın her kısmının 7 veya 70 anlam taşıdığını açıklamaktan kaçınmamışlardır. Ashab-ı Kehf’in (7 Uyurlar) yedi kişiden ibarettir. Bunlar; Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş ve köpekleri Kıtmirdir. Bu isimlerle yapılan muskanın heybet sağladığına, itibar kazandırdığına inanılır. Hicr suresinin 87. ayetinde “Sebu’l- Mesani” (ikilenen yedi) vardır. Kuran-ı Kerim’de “Selam” kelimesi “es-Selam” şeklinde 7 kere geçmektedir. İslam’da mistik mertebelenme 7 derecedir. En yükseği “Kutb”tur veya yaratılışın eksenidir ve alttakiler 4000 saklı evliyadır. Kuran’da yer gök 7 kattır. Ayrıca Bektaşilik inancında üç farz, yedi sünnet vardır.