3 sayısının anlamı

(13 oy) 4/5 11746
Yorum Yaz


Sevgili burclar.net okurları 3 sayısı hayatın bir çok yerinde gizemli biçimde karşımıza çıkıyor. İşte siz okuyucularımıza 3 sayısının anlamını ve gizemini göstermek için bu çalışmayı hazırladık. Beğeneceğinizi umuyoruz.

Mezopotamya’da 3 sayısı

Aşkın, yani sentetik gücün özünü açığa vurur. M.Ö. 3. bin yılın başlarında, Sümer tanrıları, Anu, Enlil,ve Ea göğe, havaya ve yere karşılık geliyordu. Eski Babil’de Sin (Ay), Şamas (Güneş) ve İştar (Venüs) astral üçlemesine tapılırdı ve bu kutsal üçlemeye 4 gezegensel tanrı daha eklendiğinde kutsal 7’ye ulaşılıyordu. Bu anlayışa Eski Mısır’da da rastlamaktayız. Tanrıların üçlülüğü Kadim Mısır’da iyi bilinmekteydi. Teb’de ilan edilen devlet dininde Amon, Chonsu ve Tanrıça Mut üç temel karakterdiler; gizemli din ise İsis, Osiris ve oğulları Horus’tan oluşuyordu. Eski Mısır’da 3 sayısı, Triad’ı temsil eder. Mısır geleneğinde dik üçgenin dikey olan kenarı eril olanla, tabanı dişil olanla ve hipotenüsü bunların ürünü ile ilişkilendirilir. Benzer şekilde Osiris başlangıç, İsis orta veya hazne ve Horus tamamlayandır. Mısırlılar’ın El’i ateşin ve suyun, erilin ve dişilin birliğidir. Nitekim Hırıstiyanlık geleneğindeki Teslis inancının Eski Mezopotamya’daki bu inanç geleneğinden kaynaklandığını düşünmekteyiz.

Yunanlılarda 3 sayısı

Triad olarak adlandırılmış, ona birliğin ilk dengesi adı verilmiştir. 3 sayısında “dostluk, barış, adalet, basiret, ölçü ve merhamet” gibi meziyetlerin olduğuna inanmışlardır. Monad, İlahi Baba’nın, düad, Yüce Ana’nın, triad ise yaratıcı yönü her zaman üçgenle gösterilen Tanrı’nın, alemlilerini kendinden yaratmış olduğu gerçeğinin sembolü olarak kabul edilmiştir.

Çin’de 3 sayısı

Çin tefekküründe şu açıklama ile karşılaşılmaktadır. Tao biri yarattı, bir ikiyi, iki üçü yarattı, üç de tüm evreni var etti. Ayrıca Çin anlayışına göre üç sayısı gök, yer ve kişinin birleşimi ve yaradılışın tamamlanmış olması anlamına gelmektedir. Eski Çin’de 3 sayısına özel göndermelerde bulunulur. Lao-tzu şöyle der: “Tao birliği oluşturur, birlik ikiliği, ikilik üçlüğü, üçlük her şeyi oluşturur.

Yahudilikte 3 sayısı

3 sayısı, Yahudilik’te önemli bir sayıdır. İsrailoğullarında mabet üç kısımdır ve Kudüs mabedine erkekler bayramda üç defa gelirler. Yahudilikte günde üç farz ibadet vardır. Bunlar sabah, öğle ve akşamdır. Bununla beraber, sınırsız ışığın, günahlardan arındıran zekânın sembolüdür. Kabalizmde ise üç; anlayışı ve eril ile dişili birleştiren zekânın üçlemesini temsil eder. Kabala’ya göre her şey aslında bir olan üçten kaynaklanır. Her eylemde üç unsur vardır:

1-Tesir eden prensip, neden veya hareketin öznesi

 2-Öznenin hareketi yani eylemi

3-Bu hareketin nesnesi,

hedefi, sonucu veya tesir edileni. Eski Ahit’te Hz. İbrahim’e Tanrı tarafından seçilip vazifelendirildiğini insan kılıklı 3 konuk (melek) bildirir. Bu bildiriyi müteakip Hz. İbrahim çadırına girerek eşinden 3 ölçek unla ziyaretçilere çörek hazırlanmasını istemiştir. Sevgili burclar.net okurları Eski Ahit’te Rab Tanrı, İbrahim’den her biri üç yaşında üç hayvan, inek, keçi ve koç istemiştir.Diğer taraftan kutsal kitap olan Zohar’ın öğretisine göre dünyanın 3’den yani kendisini atalarımız olan İbrahim, İshak ve Yakup’ta dışa vuran bilgelik, akıl ve algılamadan yaratıldığı çok açıktır. Kabalistlere göre, 10 sefirot’un en üst üçlüğü algılamanın kudretini, orta üçlülük ruhsal hayatın başlangıçlar güçlerini, en düşük üçlülük yaşamın başlangıçsal güçlerini temsil eder.

Hıristiyanlıkta 3 sayısı

Trinite (üçleme, teslis) ile, ruh ile, bedenin ve ruhun birleşmesi ile ilişkilendirilmektedir. Magi’nin Tanrı, Kral ve aynı zamanda da Kurban olan Hz.İsa’ya üç hediyesi vardır; sembol değişimin üç figürü ile günaha girmekle, Peter’in inkarı ile, Hz.İsa’nın çarmıha gerildiği tepedeki haçlar ile, Hz.İsa’nın öldüğü gün, ölümünden sonra görünmesiyle, Meryem’le, niteliklerle veya teolojik erdemlerle, imanla, umut ve sevgiyle ilişkilidir. Hıristiyan tefekküründe üç sayı sembolü Tanrı’nın kişi tarafından görülebilen resmi olarak görülür. Tanrı bu sembol ile yaklaşılabilen yönünü belirtir. Pavlus (Ö.67), Korintliler’e gönderdiği risalede üç sayı semboluyla inanç, umut ve sevgiyi açıklamıştır. İncil’de de doğudan gelen ve bir yıldız tarafından yönetilen 3 müneccim veya 3 kahin İsa’nın doğumunu müjdelemiştir. Hıristiyan âleminde dinsel açıdan üç renkten, beyaz rengin Tanrı’yı, mavi rengin Hz.İsa’yı, kırmızı rengin de Ruh-ül Kudüs’ü sembolize ettiğini ve Ortaçağ ve Rönesans devrinde kiliselerde asılmak üzere resmedilen tablolarda bu hususun dikkate alındığı görülmektedir. Hıristiyan geleneğindeki Bakire Meryem ilahilerinde sırayla anne, bakire ve kraliçeden söz edilir.

İslamiyette 3 sayısı

İslam tasavvufunda, sufilik Kur’an’dan hareketle ruhu üç dereceye göre sınıflandırır. Kötülüğe teşvik eden ruh, suçlayan ruh, huzur içindeki ruh’tur.  İslam gizemcilerine göre, fanilerin (insanların) yolları üçtür. Bunlar, şeriat, tarikat ve hakikattir.