2 sayısının anlamı

(28 oy) 3/5 13394
Yorum Yaz


Sevgili okurlar iki sayısı hepimizin de bildiği üzere öncelikle çift olmayı sembolize etmektedir. 1 sayısından sonra gelen 2 sayısının anlamını ve gizemini sizler için araştırdık. İşte 2 sayısının anlamı:

Eski Yunan’da 2 sayısı

Pisagorcular “Düad” adını vermişlerdi. 2 sayısına “cesaret, küstahlık” adları takılmıştı, zira İlahi Olan’dan kendini ayıran ilk sayıdır. Monad baba olarak görülürken düad ana olarak görülmüştür. Monad bilgelik sembolü iken düad cehalet sembolü olarak nitelenmiştir. Çünkü onda ayrılık duyusu vardır bu da cehaletin başlangıcıdır. Pisagorcular monada saygı duyarken düadı hor görmüşlerdir. Çünkü o kutupluluk sembolüdür.

Çin’de bilhassa uzak doğuda 2 sayısı

Karşılıklı olmayı ifade etmiştir. Yang (olumlu prensip) ve yin (olumsuz prensip) teorisi bu hususu açık bir şekilde belirtir. Yin ve yang iki kuvvet olup karşılıklı var olmaktadırlar, birisi arttıkça, diğeri de artar. Doğanın muayyen bir ritim içinde var olduğu, bu suretle dile getirilmektedir, gün geceyi takip eder, geceden sonra yine gün doğar. Güneş ile ay münavebe ile etkilidirler.

Ünlü Tao sembolü, Yin ve Yang kuvvetlerin birbirlerini etrafına nasıl dolandığını gösterir; karşılıklı olarak biri büyür, diğeri küçülür. Bunlar oynayan yunuslara ya da birbirine sarılan aşıklara benzetilebilir. Beyaz kısımdaki siyah benek ve siyah kısımdaki beyaz benek onların ayrı kuvvetler değil, aynı gerçekliğin yönleri olduklarını gösterir. Kadim Metin Nei Ching’de de dendiği gibi: “Yin’de yang vardır, yang’da da yin. Yin ve yang sembolünün Çin’ce adı Tai Chi T’u’dur. Bu bazen “Büyük Mutlak” olarak çevrilir. T’ai ‘yüce’ anlamına gelir; chi’nin buradaki anlamı ‘kutuptur; t’u ise ‘tasarım’, ‘plan’, ‘amaç’ demektir. Bir araya getirildiğinde, bu üç Çince karakter Kuzey Kutbu’nu, evrenin üzerinde döndüğü ekseni gösterir.

Yin ve Yang için Çin’ce kullanılan karakterlerin kökleri, anlamlarını da açığa vurur. Yin için kullanılan karakter bir tepenin karanlık ya da kuzeye bakan yanını, Yang ise güneşli ya da güneye bakan yanını simgeler. İnsanla ilgili her tür konunun neredeyse bütününü kapsayacak şekilde genişletildiğinde, Yin dişil, üretici, alıcı ilkeyi, çift sayıları temsil ederken, Yang eril, hükmeden, yayılan ilkeyi ve tek sayıları sembolize eder. Benzer düşünceleri Yunan geleneğinde Pisagor’da ‘da görüyoruz. Yin içsel ve içe dönek, Yang ise dışsal ve dışa dönüktür. Ne Yin ne de Yang kendi özünde iyi ya da kötüdür; ancak birinin ya da diğerinin aşırı olması potansiyel olarak tehlikeli ve zararlıdır. Bu düalizm batı ve akşamla ilişkili olan Beyaz Kaplan (ölümün rengi) Yin imgesi ve doğu ve sabahla ilişkili Yeşil Ejderha (büyümeninengi) Yang imgesi ile uyandırılır

Yahudilikte 2 sayısı

Cinsiyet ve kötülüğün sayısıdır. “Korkunç Gulyabaniler” ve “yolcuları rahatsız eden zarar verici ruhların 2 sayısının hükmü altında olduğuna inanılırdı.

Yahudi geleneğinde, 2 sayısı, tamamlayıcı anlamı belirtir. Zıt görünen hususlar, evren var olmadan önce ana prensipte, diğer bir açıklamayla bir sayıda mevcut olduğu kabullenilmektedir, bu nedenle ilk bakışta birbirinin zıddı olarak gözüken hususlar aslında birbirini tamamlayıcıdırlar. İkinin bir birini tamamlayıcı vasfı Tevrat’ta «Kohelet» olarak adlandırılan ve muhtemelen Hz. Süleyman tarafından kaleme alınan fasılda özel bir şekilde işlenmiştir. Bu yazıda her şeyin boş olduğu açıklandıktan sonra, her şeyin, sevmenin ve nefret etmenin, yaşamın ve ölümün bir zamanı olduğu açıklanmış ve zıt görünen bu öğelerin birbirini tamamladıkları dile getirilmiştir. Ayni görüş muhtelif uygarlıklarda hikmet ile kuvvet karşılaştırılmakla açıklanmıştır.

Hristiyanlık geleneğinde 2 sayısı

Kişiye işaret eder. Nitekim insan yaşayan düşünen varlıktır. Öte yandan kişi zaafı ve kuvvetiyle, sevgisi ve nefretiyle, yaşamı ve ölümüyle bu sayı ile sembolize edilmeğe çalışılmıştır. Ayrıca bazen de kadın yaşamın devamına yardımcı olduğundan, 2 sayısı kadını ve Hıristiyan âleminde Meryem Ana’yı açıklayan sayı olarak telakki edilmiştir. 1 sayısı ile kutsal varlık açıklanmak istenmiş, ancak bir sayısına ikinci bir sayı eklemekten kaçınılmış, bir sayısının ikiye bölünmesi suretiyle iki sayının var olduğu kabullenilmiş ve bu sayının evrenin, doğanın özelliklerini açıkladığı muhtelif ifadelerle dile getirilmek istenmiştir. 2 sayısının birden neşet ettiğini vurgulamak üzere bir örnek vermek isteriz: Batıda kelamın iki anlam taşıdığı ve kelamda iki hazinenin varlığı savunulmuştur, birincisi “yazılı kelam” olup doğmuş Hz.İsa’yı simgelemekte, ikinci de “gerçekleşmiş kelam” olup Tanrı’nın yarattığı tüm varlıkları ifade etmektedir. Hıristiyanlarca Hz.İsa’da insani ve ilahi olmak üzere iki tabiatın varlığı kabul edilmektedir.

Hıristiyan dinsel anlamında “Meryem Ana” mefhumu ancak Orta çağ’da önem kazanmıştır. Gerçekte Antik devirlerde hakim olan “Ana İlahe” uzun bir uyku devresinden sonra yeniden “Meryem Ana” ile canlandırılmıştır. İncil tetkik edildiğinde Meryem Ana’nın hiç bir şekilde değerlendirilmediği görülür. Ana, Baba, Oğul üçgeni, Baba -Oğul ve Ruh-ül Kudüs üçgeninin yerini alması antik dinsel görüşlerin etkisinin canlandığını göstermektedir. Ana, baba, oğul üçgeni dile getirilirken ölümle yok olmaya karşı direnişin ve yaşamın fiilen devamının, ana ve babanın çocuğa karşı olan sevgisi ile gerçekleşmekte olduğu görülmektedir.

İslamiyette İki sayısı

İbrani ve Arap alfabesinde ve  “B” harfinin karşılığı olduğu ortaya çıkar. Gerek Tevrat’ın, gerekse Kuran alfabesinin ikinci harfinin “B” oluşu dikkati çekmiş ve bu harfin karşılığı iki sayıya tekabül ettiğinden, muayyen yorumlara gidilmiş ve İslam tefekküründe Kur’an’ın özünün Fatiha suresinde, Fatiha suresinin de özünün Besmele’de ve Besmele’nin de özünün ilk harfinde, yani B’ de ve onun karşılığı olan ikide ve B harfinin yazılış şekline bakılırsa, yapay hatta var olduğu dikkate alınarak muayyen sonuçlara varılmak için gayret edilmiştir. (Hakan Ferah-ylt)