1 sayısının anlamı

(26 oy) 4/5 8350
Yorum Yaz


Numerolojide 1 sayısı neyi sembolize eder ? 1 sayısının anlamı ve gizemi nedir. Burclar.net sizin için araştırdı:

Eski Yunan’da 1 sayısı

“Büyük Atom” kendi içinde bir sayı olmaktan ziyade bütün sayıların ve varlıkların yaratıcısıydı ve aynı zamanda aklı temsil ediyordu. Pisagorcular 1 sayısına “Monad” adını vermişlerdi. Monad, “ her şeyi kapsayan bir” anlamına geliyordu. Bu sayı Pisagorcular tarafından “Soylu sayı, tanrıların ve insanların atası” olarak adlandırılıyordu. Diğer sayıların Monad ile ilişkisi dalların, ağacın tohumla ilişkisine benzetilmiştir.

Kadim Çin’de 1 sayısı

Bütünü, mükemmeli, bütün kutupsallığın ötesindeki Mutlak’ı temsil eden bir sembol olarak kabul ediliyordu. Bir ilahiliğin ideal sembolüdür, çünkü ilahilik ruhtur ve çoklukla birlikte olmaya zorunlu olan maddi niteliklerle hiçbir ilgisi yoktur. Böylece 1’in zıttı yoktur ve görünüşte Tanrı’ya karşıt olan olumsuz ilke bile en sonunda ortadan kalkar ya da Birlik’le bütünleşir. 1’e gelince, Tanrı, Bir’in kendi varlığı içinde benzersiz olması gibi Mutlak Bir’dir.

Yahudilikte 1 sayısı

Sayıların başlangıcı ve temelidir. Esasında bu bir sayıdan ziyade ezeli birin (vahdetin), ulûhiyetin sembolüdür. Yahudiliğin, İslam’ın temel inancı Tanrı’nın birliğidir.

Hıristiyanlıkta 1 sayısı

Sembol olarak Tanrıyı sembolize etmektedir. Hıristiyanlıkta ise Tanrı, kişinin anlayamayacağı ve hiçbir şekil ve surette ihata edemeyeceği varlık olarak kabul edilir.

İslamiyet’te 1 sayısı

Sayıların başlangıcı ve temelidir. Esasında bu bir, sayıdan ziyade ezeli birin (vahdetin), ulûhiyetin sembolüdür. İslam’da bir olan, tek olan Allah’tır. Allah sözcüğünün ilk harfi olan elif 1 şeklindedir ve ebcet hesabındaki değeri 1’dir. Bir sayısının bir başka özelliği de kendinden önce başka sayı gelmemesidir. Kendinden önce gelen sıfır hiçliği sembolize eder. Bir ise hiçliği takip eder ve diğer sayılar ondan türer. Bir, sayılar arasında en kutsal olanıdır. Bir yaradılıştan önce var olan prensiptir. Birden diğer sayılar sıralanmış olduğu gibi, evren de birden var olmuştur. Bir etkili olan, harekette bulunan prensiptir, ilkedir. Bir ayrıca varlığın sembolik merkezidir. Her şey ondan kaynaklanır ve ona avdet eder. İslam âleminde Kelime-i Şahadet’ten hareket edilerek, vahdet konusu etrafında olağanüstü durulmuş ve vahdeti zedeleyecek en ufak bir inhiraf mutlak olarak reddedilmiştir. Bu düşünce sistematiği içinde bir sayısının önemi ayrıca meydana çıkmıştır. Bir ayrıca mistik merkezdir. Bir’den ruh ve nur etrafa yayılır. Bir, vahdeti, tekliği sembolize eder ve yine birde çokluk, çoğunluk birleşir. Birin içinde hem bir, hem de birden çok sayıların varlığı kabul edilir. Kuran’da 112. sure Allah’ın birliği konusunu en güzel şekilde formüle etmiştir. (Hakan ferah-ylt)